Algemene Voorwaarden

  1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een order bij Moss Boten accepteert u het aanbod van Moss Boten, en gaat u een overeenkomst aan met Moss Boten. Moss Boten zal uw order conform overeenkomt uitvoeren. Eventuele vragen en/of opmerkingen dienen dan ook ingediend worden via onze contact formulier. De contactgegevens van Moss Boten vindt u terug in de overeenkomst en of factuur  welke u naar aanleiding van uw bestelling zult ontvangen.
1.2. In het kader van deze overeenkomst worden er door Moss Boten persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving. Voor meer informatie omtrent de wijze waarop er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens kunt u de privacy policy raadplegen.
1.3 Moss Boten zal uw persoonsgegevens nimmer vervreemden aan derden.

 

  1. Levering

2.1 Leveringen geschieden conform de overeenkomst en op locatie bij ons in de showroom, tenzij anders afgesproken
2.2 U heeft een bedenktijd van 14 dagen na tekenen van de overeenkomst, na 14 dagen zullen wij annuleringskosten a 15 procent van de totale aankoopsom in rekening brengen.
2.3 Op promotionele acties geld de regel zolang de voorraad strekt.
2.4 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling binnen afgesproken termijn aan u te leveren , zijn er altijd omstandigheden die ertoe bijdragen dat deze indicatie niet gehaald kan halen. Uiterlijk 6 weken na overschrijden van de afgesproken termijn kunt u kosteloos annuleren
2.5 Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

 

  1. Betaling

Bij levering moet de betaling binnen zijn op de aangegeven rekeningnummer van Moss Boten, zonder betaling zullen wij niet over gaan tot levering

 

  1. Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot (de content van) Moss Boten en de aangeboden producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal berusten uitsluitend bij Moss Boten en haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website Moss Boten en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen. Het is u niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Moss Boten en aan haar leveranciers.

 

  1. Aansprakelijkheid

6.1 De totale aansprakelijkheid van Moss Boten wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.
6.2 De aansprakelijkheid van Moss Boten voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.
6.3 De aansprakelijkheid van Moss Boten voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.

 

  1. Klachtenprocedure

7.1 Eventuele klachten over een Bestelling of de aflevering daarvan dient de klant in eerste instantie rechtstreeks via onze contact formulier te worden geplaatst of via het email-adres zoals het aangegeven e-mailadres op onze website. Wij zullen de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de klant en streven ernaar de ontvangen klachten zo spoedig mogelijk te behandelen en terug te koppelen.

 

  1. Garantie

8.1 Op onze nieuwe boten geldt een garantietermijn van 24 maanden na leveringsdatum en op de gebruikte boten van 4500,- euro of meer een garantietermijn van 6 maanden

8.2 Moss Boten staat niet in voor gebreken die na aflevering veroorzaakt zijn door normale slijtage, gebrek aan onzorgvuldigheid of ondeskundig gebruik. Gebreken die zijn ontstaan na levering als gevolg van veranderingen aan de boot door de consument of derden

 

  1. Toepasselijk recht

Op alle geschillen met betrekking tot overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing